MR

Medezeggenschapsraad
Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding die opereert volgens een medezeggenschapsreglement. In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden.

De MR van onze school telt vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom. De vergaderdata en berichten van de MR kunt u lezen via Isy-schoolinfo. De MR is tevens bereikbaar via een eigen mailadres: mrmartinus@swalmenroer.nl.

Voor de gefuseerde basisscholen binnen Swalm en Roer is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Instemmings- en adviesbevoegdheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen, zijn van de MR’s overgeheveld naar de GMR. De GMR wordt samengesteld uit ouders en medewerkers van de stichting. De aangelegenheden die specifiek zijn voor onze school, blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigen MR.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?